Subjekty záchrannej služby: HZS

Štatút Horskej záchrannej služby (HZS) od 1.1.2003:


Horská záchranná služba je zriadená zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.Je to štátna príspevková organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra SR. Jej sídlom je Poprad. HZS vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí.

Predmet činnosti: HZS  v horských oblastiach:
a) organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb, najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou,
b) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb,
d) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí,
e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom,
f) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách,
g) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
h) vykonáva trhacie práce v súvislosti s lavínovým nebezpečenstvom,
i) poskytuje ubytovacie služby.

HZS tiež "spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona, spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach na základe zmlúv"

HZS plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému na území Slovenskej republiky a podľa potreby aj mimo územia Slovenskej republiky; pritom spolupracuje s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému ministerstva a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

viac na webovej stránke hzs.sk

Komentáre: