Stanovisko VV SHS James

• VV spolku sa zaoberal smrteľným úrazom na Širokej veži, ktorý sa stal 30. 7. 2005, a následnou záchrannou akciou. Po obsiahlej diskusii, oboznámení sa so stanoviskami materského HO, stanoviskom Bezpečnostnej komisie ČHS, predbežnými dostupnými závermi vyšetrovania zodpovedných štátnych orgánov, dospel k nasledujúcemu stanovisku. Všetci priamo zainteresovaní urobili kroky, ktoré vedú k objasneniu situácie, k vyšetreniu prípadnej právnej zodpovednosti za chyby, ktoré naďalej riešia zodpovedné štátne orgány. Vzhľadom k tomu, že nielen odborná analýza z horolezeckých kruhov, ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konštatovali, že jednou z príčin, ktoré viedli k tragickému koncu tejto nehody, bolo aj pochybenie zo strany záchranného systému, obráti sa SHS JAMES na zodpovedné štátne orgány, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo vnútra SR, so žiadosťou o dôkladné vyšetrenie a analýzu chýb a so žiadosťou, aby bol SHS JAMES informovaný o prijatých opatreniach vrátane potrebných legislatívnych zmien, ktoré zabránia opakovaniu podobných situácií. List v tomto zmysle zašle na ministerstvá sekretár spolku.

Komentáre: